تزریق چربی

با افزایش سن بافتهای صورت حالت پری خود را ازدست داده و در بعضی مناطق ذچار فرورفتگیهایی می شوند که از نظر زیبایی خوشایند نیست. یکی از روشهای پر کردن این فرورفتگیها افزایش حجم بافتها توسط بافت چربی بدن بیمار است که بوسیله ساکشن و تزریق به راحتی قابل قرار دادن در ناحیه مورد نظر می باشد.

این عمل در موارد تزریقهای جزیی بصورت سرپایی و در تزریقهای بخش زیادی از صورت بهتر است با داروهای خواب آوری قوی و گاهی هم با بیهوشی کامل انجام شود. تزریق چربی همچنین اثرمعجزه آسایی بر کیفیت و شادابی پوست در ناحیه دارد.

بافت چربی تزریق شده در صورتیکه با تکنیک و با شرایط استاندارد برداشته شده و تزریق شود تحلیل بسیار کمی خواهد داشت و بافتی که باقی می ماند همانند بافتهای چربی اولیه پایداری بسیار خوبی خواهد داشت و حتی با افزایش یا کاهش  وزن افزایش و کاهش حجم پیدا می کند.